Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy:

  • ZÁKON 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018 (všeobecne známe pod skratkou GDPR)

Správca osobných údajov

Obchodné meno: WLF spol.. s r.o.
Sídlo: Nábrežná 97, 940 57 Nové Zámky, Slovensko

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 20119/N
IČO: 36 793 833 DIČ: 2022410698 IČ DPH: SK2022410698

Zodpovedná osoba – konateľ firmy: Štefan Farkas
kontaktný e-mail: steve@wlf.sk
kontaktný telefón: +421 905 413 477

Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame len osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie objednávok a pre potreby účtovníctva.
  • Meno a Priezvisko
  • Adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ)
  • Adresa pre doručenie zásielky, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska
  • kontaktný e-mail
  • telefónne číslo
Ďalej spracovávame IP adresu, cookies a informácie o objednaných produktoch.

Ako osobné údaje získavame

Prezeranie našich webových stránok
Pri vašom samotnom prezeraní našich webových stránok spracovávame IP adresu a cookies.

Registračný formulár na našich webových stránkach
Vyplnenie registračného formulára a osobných údajov je nutné na vybavenie Vašej objednávky.

Kontaktný formulár na našich webových stránkach
V prípade vyplnenia kontaktného formulára pre priamu komunikáciu s našou spoločnosťou spracovávame Meno a e-mail z dôvodu, aby sme vás spätne mohli kontaktovať a zodpovedať vaše otázky.

Iné spôsoby získania vašich osobných údajov
Okrem uvedených spôsobov môžeme spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že nám ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, priamo e-mailom, sms-správou, alebo inými komunikačnými nástrojmi

Spracovatelia tretích strán – sprístupnenie osobných údajov

So zabezpečením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďaľšie spoločnosti alebo služby, ktoré sú z pohľadu ochrany osobných údajov v pozícii spracovateľov. Ide o účtovníctvo a doručovacie služby z ktorých využívame Slovenskú poštu alebo kuriérsku službu DPD.

  • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel SRO, Vložka č.26367/B

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, v prípade, že nám takúto povinnosť prikáže zákon. Hlavne v prípade kontrol, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať.

Spracovanie osobných údajov pre splnenie daňových, účtovných a ďalších právnych predpisov

Popri legislatíve o ochrane osobných údajov platí aj ďalšia legislatíva. Kvôli splneniu aj týchto predpisov, hlavne z oblasti účtovníctva a daňového práva spracovávame v prípade, ak ste našimi zákazníkmi údaje, ktoré legislatíva predpisuje uvádzať na faktúrach v účtovníctve.

Uchovávanie osobných dát

Naša spoločnosť zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.

Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely

Vaše osobné údaje nespracúvame pre marketingové účely ani ich neposkytujeme tretím stranám pre tento účel.
Nemáme radi SPAM a preto neotravujeme ani našich zákazníkov s obchodnými oznámeniami.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie o tom, že spracovávame vaše osobné údaje. A ak spracovávame, máte právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako ich spracovávame.
 
Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. 
Tiež máte možnosť úpravy svojich osobných údajov cez náš webový obchod ak ste zaregistrovaný v našom webshope.
 
Právo na výmaz údajov (tzv. právo “na zabudnutie”)
V prípadoch určeným zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje. Výmaz z našej strany nie je možný v prípade, že zachovanie údajov vyžaduje iná legislatíva (napríklad povinnosť archivácie účtovnícva). Tieto výnimky sú popísané v nariadení GDPR v článku 17.
 
Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete požadovať podľa GDPR článku 18, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak si myslíte, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete priamo na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov.
 
Naša spoločnosť WLF spol. s r.o. sa snaží s vašimi osobnými údajmi nakladať maximálne opatrne a v rámci platnej legislatívy. Preto ak máte pocit, že k porušovaniu vašich práv dochádza z našej strany, napíšte prosím najprv nám pred tým, ako podáte sťažnosť úradu, aby sme situáciu napravili. Ďakujeme.